København

Privatlivspolitik

Behandling af dine oplysninger

Jeg er i forbindelse med psykologisk behandling af dig, som dataansvarlig, forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jvf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Type af oplysninger

Psykolog Laila Henriksen indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig).

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse
 • De oplysninger som du selv giver – og som journaliseres af mig

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger, som du selv giver eller som lægen beskriver i din henvisning til psykologhjælp

Formål

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Min behandling af dig
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Afregningsformål
 • Overholdelse af mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, Databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f. eks. dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning
 • Du har som klient adgang til dine egne oplysninger
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for klientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige klientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d) mens de personfølsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h)
 • Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige klientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologer pligt til at føre ordnede optegnelser
 • Oplysninger til brug for afregning for klientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af august 2019
 • Dine personoplysninger videregives til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandleren er p.t.:
Prescriba A/S, cvr.: 2424 3133, Hyskenstræde 6, 1207 København K
Falck Healthcare A/S, cvr.: 1616 5948, Sydhavnsgade 18, 2450 København SV
Blom Søefeldt, Erhvervspsykologisk rådgivning, August Bournovilles Passage 1, 1055 København K
ClinicCare Kliniksystemer, cvr.: 4326 0359, Gothersgade 12, 1123 København K
IT virksomheden: Leono, cvr.: 3132 8926, Symfonivej 32, 2730 Herlev
ThrueLink A/S cvr.: 3126 1430, Havneparken 1, 7100 Vejle

Opbevaring og slettepolitik

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe jeg har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsens §15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f. eks. I forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger.
I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på:
Psykolog Laila Henriksen
Vesterbrogade 149, bygn. 5, 1. sal
1620 København V
Telefon: 2818 5406, mail: info@psykologlailahenriksen.dk

Cookies

Jeg har ikke cookies på min hjemmeside.